ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ (ประธานชุมชนสวนอ้อย)

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ประธานและกรรมการชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางดำเนินงาน ทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และการประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงดุสิต เขตดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น.