ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ (ประธานชุมชนวัดอินทรวิหาร)

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขาพบ คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล ประธานชุมชนวัดอินทรวิหาร และคณะกรรมการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางดำเนินงาน ทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน และการประชาสัมพันธ์ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงดุสิต เขตดุสิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น.