อำนาจหน้าที่

1. ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
– จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วเสร็จภายในกำหนด (ตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน)
–  ความขัดแย้งยุติได้

2. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
– มีการจัดกิจกรรมเชิงป้องกันปัญหาตามโครงการและงบประมาณที่ได้รับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ส่วนราชการและประชาชนทั่วไปทราบ

3. มาตรฐานการให้บริการ
– มีการจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้มารับบริการ
– มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเอกสารเผยแพร่งานบริการ
– มีผังขั้นตอนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแสดงแก่ผู้รับบริการ
– มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
– มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน