ความเป็นมาและความหมาย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี ตาแหน่ง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้มีอานาจลงนาม ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ตาแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้มีอานาจลงนาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ทั้งสองหน่วยงานได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิเสรีภาพ มีภารกิจหน้าที่จัดระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและพัฒนา การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม ส่งเสริมและดาเนินการ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาระบบมาตรการและดาเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและ ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และดาเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
          โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 145/9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นความสาคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมายสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการบริหารงานยุติธรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการ จึงได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการกาหนดแนวทางนโยบายที่มุ่งไปสู่
เจตนารมณ์ของประเทศในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การพัฒนาประชาธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชน การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น ความเจริญเติบโตของประเทศ ความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การกาหนดเป้าหมายให้มีการร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษา วิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการพัฒนาแนวทางนโยบายโดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกัน
         ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง กาหนดเลขทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและเลขประจาของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ศกช.กท.020101 เลขประจาของเจ้าของเรื่องของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ยธ 0403 (กท 020101) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายทะเบียน ลงนาม