โครงสร้างบริหาร

หน้าที่และอำนาจ

1. ประสานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
2. จัดทาแผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
3. เสนอขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
5. ประสานการดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
6. รายงานผลการดาเนินงานต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประจาทุกเดือน